ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΥΠΟΘΗΚΗ – ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τι ενέργειες απαιτούνται εκ μέρους του ιδιοκτήτη και τι ελέγχους οφείλει να κάνει ο αγοραστής;

Η πώληση ακινήτου μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ακόμα κι όταν το ακίνητο είναι υποθηκευμένο η προσημειωμένο σε τράπεζα, ή ακόμα κι όταν έχει οφειλές ο Ιδιοκτήτης στο Ελληνικό δημόσιο (εφορία), ακόμα και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία που απαιτείται ακολουθεί τo τυπικό των αγοραπωλησιών αρχικά.

Συντάσσεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής (αρραβώνας) όπου συμφωνομολογούνται και από τους δύο συμβαλλομένους, αγοραστή και πωλητή, όλοι οι όροι αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Η προκαταβολή οφείλει να ανταποκρίνεται στο 5% της αξίας του ακινήτου περίπου, όπως συνηθίζεται στην πλειοψηφία των σχετικών πράξεων ιδιωτικής συμφωνίας. Συντάσσεται και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη στην έδρα του Μεσιτικού γραφείου, εάν έχει υπάρξει αντίστοιχη μεσιτική διαμεσολάβηση.

Στη συνέχεια παραδίδονται όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας από τον πωλητή στον αγοραστή προκειμένου ο τελευταίος να αναθέσει σε δικηγόρο τον έλεγχο των τίτλων και να προχωρήσει στη συνέχεια στην επιλογή συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει υποθήκη η προσημείωση οφείλει να ενημερώσει άμεσα την τράπεζα ότι έχει συμφωνήσει με αγοραστή για την πώληση του ακινήτου. Οφείλει επίσης να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του Αγοραστή και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την τράπεζα που θα καθορίζουν επακριβώς το οφειλόμενο ποσό και τον τρόπο που επιθυμεί η τράπεζα να εξοφληθεί το τίμημα της υποθήκης.

Συνηθίζεται οι τράπεζες να ορίζουν είτε την κατάθεση του τιμήματος στον τραπεζικό λογ/μο του ιδιοκτήτη που εξυπηρετεί το δάνειο, είτε να εκδίδεται ισόποση τραπεζική επιταγή από τον αγοραστή για λογ/μο της τραπεζικού ιδρύματος, να αναφέρεται στη σύνταξη του συμβολαίου κι αμέσως μετά να κατατίθεται στην τράπεζα προκειμένου να αρθεί η προσημείωση και να μεταγραφεί κανονικά το ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Πρόκειται για μια απλουστευμένη και απολύτως νόμιμη διαδικασία που διεκπεραιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς δυσκολίες, από δικηγορικά γραφεία με αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση.

ΒΑΡΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η φορολογική ενημερότητα όπως και η προσκόμιση βεβαίωσης πληρωμής του ΕΝΦΙΑ της τελευταίας 5/ετίας είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει από την εφορία να παρακρατηθεί το ποσό της οφειλής του από τον συμβολαιογράφο που θα το αποδώσει με δική του ευθύνη στο δημόσιο.

Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής θα εκδώσει ξεχωριστή επιταγή ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στο ύψος του τιμήματος της οφειλής του πωλητή που θα παραδοθεί στον συμβολαιογράφο και θα αναγραφεί στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υποθήκες, προσημειώσεις, χρέη στο δημόσιο και λοιπά βάρη ενός ακινήτου δεν αναιρούν τη δυνατότητα πώλησης εφ’ όσο ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ούτε είναι χρονοβόρες, ούτε αποτρεπτικές σε καμία περίπτωση για μια αγοραπωλησία ακινήτου. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ αποτελεί η συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, η εμπειρία και η υπευθυνότητα του Μεσιτικού γραφείου που μεσολαβεί και που πρέπει να λειτουργεί νόμιμα με την προβλεπόμενη άδεια και η ανάθεση της νομικής διαδικασίας του ελέγχου και της διεκπεραίωσης σε έμπειρο νομικό που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του αγοραστή εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο αντίστοιχα και τον πωλητή που επιθυμεί να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και με όλα τα νόμιμα μέσα η αγοραπωλησία.

Οι κάτοχοι ιδιοκτησιών που έχουν αντίστοιχα βάρη, μπορούν να αναθέτουν και εξ’ αρχής τις υποθέσεις αντίστοιχων ακινήτων σε νομικό γραφείο με δικηγόρο πιστοποιημένο διαμεσολαβητή ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τις τράπεζες τις οφειλές και σε πολλές περιπτώσεις να τις μειώσει με όφελος για τον  πελάτη του. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχοντας ενημερωμένη την οφειλή του, έχει κερδίσει χρόνο και μπορεί έτσι περισσότερο απρόσκοπτα, να διαπραγματεύεται την πώληση της ιδιοκτησίας του.

Στο γραφείο μας INREALESTATE έχουμε εμπειρία στη διαχείριση πωλήσεων με ακίνητα που έχουν βάρη, γνωρίζουμε τη διαδικασία που απαιτείται και διατηρούμε μόνιμη και διαρκή συνεργασία με Νομικό γραφείο πιστοποιημένου δικηγόρου διαμεσολαβητή που αναλαμβάνει αντίστοιχες υποθέσεις. Καλέστε μας για ενημέρωση.