Τα έγγραφα αγοραπωλησίας ακινήτου

Τα έγγραφα αγοραπωλησίας ακινήτου

Αγοραπωλησία ακινήτου

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και φωτοτυπίες δημοσίου εγγράφου (π.χ φορολογικής δήλωσης)  όπου αναφέρεται ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων.

2) Τίτλοι (προγενέστερα συμβόλαια) κτήσεως του ακινήτου.

3) Νομιμοποίηση εκπροσώπου εκάστου μέρους ή πληρεξουσίου υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η πληρεξουσιότητα για την συγκεκριμένη πράξη (συγκεκριμένη αγοραπωλησία).

4) Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών N.4014/11 και μαζί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), που συντάσσονται από μηχανικό μετά από αυτοψία στο προς πώληση ακίνητο.

Το γραφείο μας (inrealestate.gr) αναλαμβάνει την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με τους μηχανικούς που συνεργάζεται. (Δείτε εδώ) – (και εδώ)

5) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή το υποθηκοφυλακείο της περιοχής που έχει καταγραφεί το ακίνητο.

6) Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, στο οποίο αναφέρεται ότι ο πωλητής έχει δηλώσει στο Ε9 των πέντε τελευταίων χρόνων πριν την ημερομηνία μεταβίβασης.

Προσοχή: Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς το ακίνητο και τα τυχόν παρακολουθήματά του (αποθήκες – γκαράζ) αντίστοιχα και ακριβώς με όσα αναφέρονται στους τίτλους κτήσης (συμβόλαια).

Σε διαφορετική περίπτωση ο πωλητής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διορθωτικές πράξεις που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη του συμβολαίου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το σύστημα Taxis.

7) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο στα όρια του οποίου υπάγεται το συγκεκριμένο προς μεταβίβαση ακίνητο.

8) Φορολογική ενημερότητα ή αποδεικτικό έγγραφο ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο που εκδίδεται στη εφορία και πάνω στην οποία πάνω αναγράφεται το προς πώληση\μεταβίβαση/δωρεά ακίνητο.

9) Ασφαλιστική ενημερότητα του πωλητή εάν απασχολεί προσωπικό (ΙΚΑ).

10) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον αρμόδιο Δήμο.

11) Στην περίπτωση κτήσης του ακινήτου μέσω κληρονομιάς από τον υποψήφιο πωλητή, αυτός οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογραφείο και πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς που εκδίδεται αποκλειστικά στην εφορία όπου έχει δηλωθεί το ακίνητο.

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνούμε με το συμβολαιογραφείο όπου θα συνταχθεί η πράξη αγοραπωλησίας / μεταβίβασης και ενημερωνόμαστε επι του συγκεκριμένου για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Το μεσιτικό μας γραφείο (inrealestate.gr) συνεργάζεται με δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία και αναλαμβάνει κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Ζητείστε μας πληροφορίες.