Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό κτιρίου είναι αντίστοιχο π.χ., των ενεργειακών σημάνσεων στις ηλεκτρικές συσκευές που όλοι γνωρίζουμε.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή δομή και συμπεριφορά του κτιρίου.

Με βάση την ετήσια εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας, το κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία με κλίμακα από το Α+ που σημαίνει εξαιρετικά αποδοτικό ενεργειακά, άρα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (για θέρμανση – ψύξη), έως το Η που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο απαιτεί πολύ υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Με βάση την οδηγία 210/31/EU της Ευρωπαϊκής ένωσης μέχρι το έτος 2020 όλα τα νέα ακίνητα θα πρέπει να έχουν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. ΖΕΒ (Zero Emission Building).

Από τα ΠΕΑ που μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί, κατά πλειοψηφία, τα παλαιότερα κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980, (πριν δηλαδή την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης των Κτιρίων), κατατάσσονται κυρίως στις δύο τελευταίες κατηγορίες, Ζ και Η,

είναι δηλαδή τα πιο ενεργοβόρα, ακριβώς λόγω της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση των κτιρίων.

Κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης, δηλ. προ του 1979 κατατάσσονται ενεργειακά στις τελευταίες κατηγορίες Ζ και Η.

Από την περίοδο που άρχισε να ισχύει ο  Κανονισμός Θερμομόνωσης (1981-2010), τα κτίρια βελτιώθηκαν ενεργειακά και κατατάσσονται στις ενεργειακές κλάσεις από Ζ έως και Γ, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι κανονισμοί.

Κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2011 κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κατηγορίες Β και άνω.

Οι καλύτερες ενεργειακά βαθμίδες είναι οι Α+, Α, Β+, Β.

Οι επόμενες βαθμίδες είναι οι Γ, Δ, Ε που συνήθως αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον κανονισμό θερμομόνωσης, μετά το 1979, η εάν είναι παλαιότερα μπορεί να έχουν καλύτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά λόγω απαίτησης του κατασκευαστή.

Ωστόσο ανεξάρτητα της περιόδου ισχύος των κανονισμών έχουν αναγερθεί κτίρια παλαιότερα με πολύ υψηλότερες προδιαγραφές αυτών που οι κανονισμοί απαιτούσαν.

Έτσι πέραν της υποχρέωσης που υπάρχει σήμερα για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητο κριτήριο της ενεργειακής απόδοσής του κτιρίου, κάθε αγοραστής δεν πρέπει να αποτρέπεται προκαταβολικά λόγω της παλαιότητας του υποψηφίου ακινήτου,

όχι προτού ενημερωθεί για την ενεργειακή του κλάση.

Ποια στοιχεία  απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη και σκαρίφημα του ακινήτου).

2. Αντίγραφο δήλωσης στο Κτηματολόγιο (προεραιτικό)

3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος

4.  Άδεια Οικοδομής